Algemene voorwaarden Healthy lifestyle journey

Algemene Voorwaarden – Healthy lifestyle journey

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 8 – De prijs 

Artikel 9 – Nakoming en extra garantie 

Artikel 10 – Levering en uitvoering 

Artikel 11 – Beëindiging/annulering 

Artikel 12 – Betaling 

Artikel 13 – Betalingsonmacht

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 15 – Klachtenregeling 

Artikel 15 – Geschillen 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 • Dag: kalenderdag; 
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 • Ondernemer/opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Elisabeth Loeve – Hoekman

Healthy lifestyle journey

Pastoor van Akenstraat 24

5251 BE Vlijmen

info@elisabethsfavorieten.nl

KvK-nummer: 72040718

Btw-identificatienummer: NL002272975B16

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  – indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. het herroepingsrecht geldt enkel ten aanzien van consumenten en niet voor zakelijke klanten.
 2. het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte, gepersonaliseerde, speciaal voor een specifieke klant bestemde producten en/of diensten.
 3. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument van opdrachtnemer zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten besteld heeft: de dag waarop het laatste product is ontvangen. Opdrachtnemer mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
  c. Indien het een dienst betreft, de dag van het sluiten van de overeenkomst tot levering van de dienst.
 5. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou zijn.
 6. Indien de consument zich niet aan de in het voorgaande lid 5 opgenomen verplichting houdt, is deze aansprakelijk voor de daardoor eventuele veroorzaakt waardevermindering van het desbetreffende product.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijke dan wel per e-mail aan opdrachtnemer kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij opdrachtnemer opvragen.
 8. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het doen van de herroepingsmelding aan opdrachtnemer. De retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door de consument in acht genomen indien het product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken.
 9. het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en conform de door opdrachtnemer gegeven instructies te worden geretourneerd.
 10. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 11. De kosten voor het retourneren van producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de consument.
 12. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument en opdrachtnemer van rechtswege ontbonden.
 13. Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van opdrachtnemer onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door opdrachtnemer
 14. Opdrachtnemer vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van de melding van de herroeping door de consument aan opdrachtnemer
 15. terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
 16. Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaardlevering, hoeven door opdrachtnemer niet te worden vergoed.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst door een consument met opdrachtnemer, stemt consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst.
 2. Bij de aankoop van digitale producten, zoals een online cursus of e-book die downloadbaar zijn, stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
 3. opdrachtnemer sluit herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:
  a. Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
  b. Verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de eventuele verzegeling na levering is verbroken, zoals maar niet gelimiteerd tot dranken en voedingsmiddelen.
  c. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot workshop of andere evenementen.

Artikel 8 – De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

Artikel 10 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 – Beëindiging/annulering

 1. De tussen klant en opdrachtnemer gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van opdrachtnemer of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van onderneming van opdrachtnemer.
 2. Indien het door opdrachtnemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van de opdrachtnemer op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door klant aan de erfgenamen te worden betaald het totale overeengekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
 3. Ingeval klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan opdrachtnemer vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door opdrachtnemer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De opdrachtnemer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt te fixeren en aan klant in rekening te brengen.
  – 10% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding plus vergoeding reeds gemaakte kosten bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer.
  – 30 % van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding plus vergoeding reeds gemaakte kosten bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer.
  – 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding plus vergoeding reeds gemaakte kosten bij annulering vanaf de aanvang van de uitvoering maar voor het aanleveren van het eerste concept door opdrachtnemer.
  – 75-100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding plus vergoeding reeds gemaakte kosten bij annulering na het aanleveren van het eerst concept door opdrachtnemer, afhankelijk van het stadium waarin de uitvoering van de overeenkomst zich bevindt.
 4. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal opdrachtnemer vrijwaren van hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door klant er betaalde bedragen te verrekenen met de door klant verschuldigde schadevergoeding.
 6. Eventuele duurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar door klant, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn voor beide partijen opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 7. Opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst, behoudens dwingendrechtelijk bepalingen ten aanzien consumenten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Klant is bij opzegging door opdrachtnemer gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte vermeerderd met eventuele gemaakte kosten van derden.
 8. Opzeggingen c.q. annuleringen door een der partijen dient schriftelijk of digitaal te geschieden bij aangetekende brief of e-mail.

Artikel 12 – Betaling 

 1. De klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum en op door mij aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer hanteert de volgende betalingstermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Zakelijke dienst:
  – 30% aanbetaling direct na het sluiten van de overeenkomst en voor aanvang van de uitvoering.
  – 70% na (op)levering.
  Particuliere dienst:
  – 50% aanbetaling direct na het sluiten van de overeenkomst en voor aanvang van de uitvoering.
  – 50% na (op)levering.
  Digitale producten:
  – 100% betaling vooraf. Na betaling kan je ook je (de toegang) digitale product in je mailbox verwachten of een link naar het te downloaden bestand. Is er overeengekomen dat de toegang verspreid is, volgen de afspraken zoals is vastgelegd tijdens de overeenkomst.
  Fysieke producten:
  – Meerdere betaalopties in de webshop: Ideal, paypal, ook achteraf betalen via klarna.
  Lidmaatschap:
  – vooraf betalen maandelijks/kwartaal/jaarlijks. Zoals van te voren is overeengekomen.
  Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling te vorderen.
 3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting vanwege welke reden dan ook.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer is bij niet tijdig of niet volledig betaling door klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van €100,00, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
 7. in afwijking van het hetgeen hiervoor in de leden 5 en 6 is bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullende termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
 8. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
  – over de eerste Euro 2500,-                                    15% met minimum van €40,-, maximum €375,-

  – over de volgende Euro 2500,-                                10%
  – over de volgende Euro 5000,-                                5%
  – over de volgende Euro 190.000,-                           1%
  – over het meerdere boven de Euro 200.000,-          0.5% met maximum van €6775,-
 9. Door klant gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag.
 11. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van klant te verlangen.
 12. Bij uitblijven van volledige betaling door klant, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft opdrachtnemer eveneens indien zij al voordat klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van klant te twijfelen.

Artikel 13 – Betalingsonmacht

 1. onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
  Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW, over maximaal een periode van 2 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van klant of derden, letselschade of immateriële schade.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van klant.
 4. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen of derden, behoudens ten aanzien van consumenten, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. Klant zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:
  – het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen voor klant;
  – de verstrekking van onjuiste of onvolledige teksten, afbeeldingen, gegevens of informatie door klant aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant.
  – alle gevolgen, van welke aard dan ook, van het zelf verstrekken van de opdracht aan de drukker bij eventueel drukwerk;
  – technische fouten aan eventueel drukwerk, waarbij opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt. Klant dient zich in dat geval rechtstreeks tot de drukker te wenden, behoudens bij consumenten.
  – het niet of tijdig controleren van bovengenoemde stukken en gegevens of de door opdrachtnemer geleverde ontwerpen c.q. concepten door klant na iedere correctieronde en/of voorafgaand aan oplevering;
  – ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de adviezen, ontwerpen, templates, illustraties en/of een cursus door klant;
  – gebruik van adviezen, ontwerpen, templates, illustraties en/of een cursus voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door klant of derden;
  – een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan te grondslag ligt;
  – tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen door opdrachtnemer dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
  – fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;
  – storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de digitale producten, ontwerpen en/of programma’s;
  – verminderde of tegenvallende resultaten, het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.
  – het nemen van onvoldoende of ondeugdelijke maatregelen door klant ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van persoonsgegevens;
  – inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van derden wegens door klant verstrekte teksten afbeeldingen, gegevens of andere informatie en stukken;
 6. opdrachtnemer heeft te alle tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
  Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 7. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat bij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 15 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 16 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: Healthy lifestyle journey

t.b.v. E. Loeve-Hoekman

info@elisabethsfavorieten.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

[Naam consumenten(en)] 

[Adres consument(en)] 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.